WORD w Jeleniej Górze prowadzi szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Na podstawie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 grudnia 2002 r., (Dz. U.02.236.1998), aby zapisać się na takie szkolenie należy: wpłacić w Naszej kasie albo przelewem kwotę 320 zł oraz złożyć przed szkoleniem poprawnie wypełniony wniosek, kliknij aby pobrać wniosek . Szkolenie trwa 6 godz. Wszelkich informacji udziela Joanna Janiak  tel.: (075) 64 32 266.

Zmniejszenie punktów karnych nie przysługuje w przypadkach:

a) gdy nie upłynął okres jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy,
b) jeśli przed rozpoczęciem szkolenia posiadana liczba punktów karnych była wyższa niż 24.

Wybrane informacje z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.):

§ 3. 1. Ewidencję prowadzi komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ewidencjonowanych.
2. W odniesieniu do kierowców będących obywatelami polskimi, niemających miejsca stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kierowców, o których mowa w § 2 ust. 2, ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.

§ 8. 1. Szkolenie, o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy, organizuje dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, według programu, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego potwierdza odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, wydając uczestniczącemu w nim kierowcy zaświadczenie. Kopię zaświadczenia o odbyciu szkolenia przez kierującego dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła organowi prowadzącemu ewidencję.

3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

4. Kierowcy wpisanemu do ewidencji, po przedstawieniu zaświadczenia o odbyciu szkolenia, organ, o którym mowa w § 3, zmniejsza o 6 liczbę posiadanych punktów, odejmując je według kolejności wpisów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem.

6. Odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo przekroczyła 24.

§ 9. Osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od Policji ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.

 
PROGRAM SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO


1. Celem szkolenia jest uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

2. Szkolenie jest przeznaczone dla osób wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, a jego odbycie daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o sześć.

3. W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

4. Szczegółowy program szkolenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Temat

Czas [min.]

Metoda

Środki dydaktyczne

Prowadzący szkolenie

1

Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce

2*45

Pogadanka

film

Policjant

2

Prawne i społeczne skutki wypadków drogowyc

45

pogadanka

film

Policjant

3

Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym

3*45

pogadanka

film

Psycholog